GDPR Policy

Kodi-Tech., Ul, Adama Branickiego 15, 02-972 Warsaw, NIP: 5213805204, contact: biuro@kodi-tech.pl. , informs that from May 25, 2018 you will be entitled to the following rights related to processing by Kodi-Tech., ul, Adama Branickiego 15, 02-972 Warsaw, NIP: 5213805204, contact: biuro @ kodi-tech .com.

Your personal data. According to Art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (GDPR), we would like to inform you that:

The administrator in accordance with art. 4 pts 7 of the GDPR is Kodi-Tech., Ul, Adama Branickiego 15, 02-972 Warsaw, NIP: 5213805204, contact: biuro@kodi-tech.pl. The data inspector is Kodi-Tech., Ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warsaw, NIP: 5213805204, contact: biuro@kodi-tech.pl.
Your data is processed in order to implement the concluded contract.
The recipients of your personal data are entities authorized by law, such as the Social Insurance Institution, the Tax Office, the National Labor Inspectorate, enforcement authorities, Courts, the National Court Register, insurance companies, as well as entities and IT companies cooperating with the Administrator;
Your personal data will not be transferred to a third country or an international organization;
Your personal data will be kept for the period of:
In connection with the conclusion of the contract, for its implementation – for the duration of the contract,
In the scope of establishing and pursuing own claims or defense against reported claims – until the potential claims under the contract or otherwise are time-barred,
In the scope of fulfilling the legal obligations incumbent on the Administrator – for the period in which the law requires the Administrator to store documentation and fulfill the obligations arising therefrom towards you,
You are entitled to:
The right to access data, pursuant to art. 15 of the Regulation;
The right to rectify data, pursuant to art. 16 of the Regulation;
The right to delete data, pursuant to art. 17 of the Regulation;
The right to limit data processing, pursuant to art. 18 of the Regulation;
The right to object to the processing of data on the basis of
· Art. 21 of the Regulation;
The right to transfer data, pursuant to art. 20 of the Regulation;
You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal, if the processing takes place on the basis of a prior consent for processing pursuant to art. 6 sec. 1 lit. a) or Art. 9 sec. 2 lit. a) GDPR;
You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority – if you believe that the processing of personal data is in violation of the GDPR;
Providing your personal data is a prerequisite for the provision of services and failure to provide data will result in the inability to provide services (contract performance);

204, kontakt: biuro@kodi-tech.pl.

Pani/Pana danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Kodi-Tech., ul, Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, NIP: 5213805204, kontakt: biuro@kodi-tech.pl. Inspektorem danych jest Kodi-Tech., ul, Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, NIP: 5213805204, kontakt: biuro@kodi-tech.pl.
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  · w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
  · w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  · w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
 6. Przysługuje Pani/Panu:
  · prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  · prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  · prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  · prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie
  · art. 21 Rozporządzenia;
  · prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);